Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Všeobecná ustanovení

Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon

a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách.

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Žákům, kteří mají specifické vzdělávací potřeby potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnou, může být navýšen čas zkoušky (pokud je pro daný obor požadována).


Obory vzdělávání

a) maturitní obor

41-04-M/01 Rostlinolékařství: počet přijímaných: 10, jednotná přijímací zkouška: ano, lékařské potvrzení: ano

41-43-M/02 Chovatelství: počet přijímaných: 10, jednotná přijímací zkouška: ano, lékařské potvrzení: ano

b) učební obor

41-51-H/01 Zemědělec-farmář: počet přijímaných: 10, jednotná přijímací zkouška: ne, lékařské potvrzení: ano

Termín podání přihlášek

Přihlášku uchazeč odevzdá pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 2 března 2020 v kanceláři osobně nebo zašle poštou (datum razítka pošty nejpozději 2. března 2020, nejlépe DOPORUČENĚ). Na přihlášce uvede nejvýše dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Na tiskopisech obou přihlášek ke vzdělávání uvádí uchazeč obě zvolené školy ve stejném pořadí.


Přihlášku spolu se zápisovým lístkem si žák vyzvedne na své základní škole.

Důležité náležitosti na přihlášce:

· název a adresa školy: Soukromá střední škola zemědělská s.r.o., Pozďatín 83, 675 03 Pozďatín

· obor vzdělání:

41-04-M/01 Rostlinolékařství

41-43-M/02 Chovatelství

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

· osobní údaje a termín zkoušky

· podpis zákonného zástupce a uchazeče

· emailovou adresu zákonného zástupce

· známky ověřené základní školou

· potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu

Formulář přihlášky ke studiu - zde


Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka je povinná pro zájemce o maturitní obory.


Termíny jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka

Řádný termín:

1. termín 14. dubna 2020

2. termín 15. dubna 2020

Náhradní termíny:

1. termín 13. května 2020

2. termín 14. května 2020

V náhradním termínu bude moci vykonat přijímací zkoušku uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl dostavit ke zkoušce v řádném termínu a svoji neúčast omluvil nejpozději do tří pracovních dnů (stejný termín zkoušky na jiné škole není důvodem).


Ředitelka školy zašle v průběhu března dopis s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Kritéria přijímacího řízení na maturitní obory – zde

Kritéria přijímacího řízení na učební obor - zde


Výsledky přijímacích zkoušek

Na webových stránkách školy www.agroskola.eu a na budově školy budou zveřejněny celkové výsledky přijímací zkoušky ve středu 29. dubna 2020.

· Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem. Přijatým žákům se rozhodnutí o přijetí nevydává. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datum oznámení rozhodnutí o přijetí.

· Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Doporučuji osobní vyzvednutí s možností konzultace dalších možností postupu, např. formulaci odvolání. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se nepřijatí žáci nedostaví osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 5 pracovních dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet třídenní lhůta pro podání odvolání (pracovní dny). Odvolání doručte osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy.

Pokud všichni přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek, mohou být nepřijatí uchazeči následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.

Dne 29. dubna 2020 budeme k dispozici rodičům a žákům k řešení situace v případě nepřijetí žáka ke studiu.


Zápisový lístek

Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek osobně ve škole nebo zašlou ve stejné lhůtě doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2020 žákem školy.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem nebo telefonicky (info@agroskola.eu nebo 604 223 860). Uvolní tím místo dalším uchazečům, kteří čekají na přijetí.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na www.cermat.cz.

V Pozďatíne dne 30. ledna 2020 Ing. Eva Novotná, v.r.

ředitelka školy