Projekty a partnerství

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – „Učíme se ze života pro život 2“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků. 

Více informací na https://www.ikapvysocina.cz/.

Foto/video dokumentace z projektu:

https://drive.google.com/drive/folders/1l2-WoFlrjVooD8fjyTVVTpe2tnmH6PPO

Nahrávání obrazové dokumentace stále pokračuje, seznam bude průběžně aktualizován.

Soukromá střední škola zemědělská v období listopad 2016 až březen 2019 realizuje projekt výstavby školního statku v areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín. Projekt je financován z evropských zdrojů a státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu. Statek je tvořen částí živočišnou (stáj pro ovce a koně) a částí rostlinnou (fóliovník) a tvoří společně se skladem steliv, krmiva a zemědělské techniky tvořit jeden ucelený vzdělávací prostor-odbornou učebnu. Součástí jsou i související stavby  inženýrských sítí, vsakovacích prvků, zeleň a obslužná komunikace. Statek také splňuje požadavky na konektivitu. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4 900 tis. Kč. 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsme uspěli s žádostí o dotaci (finanční podpora z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR) v rámci projektu reg. č.  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002789 Učebny pro rozvoj kompetencí žáků na Soukromé střední škole zemědělské. Hlavním cílem projektu byla výstavba nové budovy školy se čtyřmi odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a odborných zemědělských předmětů. Učebny byly vybaveny nábytkem, moderními IT technologiemi a kvalitními výukovými pomůckami (interaktivní tabule, měřicí přístroje, laboratorní pomůcky apod.). Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérovosti a konektivity v rámci celé budovy.  

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015798 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POZĎATÍNĚ

                                                               je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provoz příměstských táborů pro předškolní a školní děti v lokalitě Pozďatína. Cílovou skupinou jsou rodiče, kterým projekt usnadní fungování či návrat na trh práce, rekvalifikaci či podnikání. Projekt je realizován v letech 2020 - 2022.


Plakat_A3.pdf

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015068 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ                                                  AGRO ŠKOLOU V OBCI POZĎATÍN

                                                                      je spolufinancován Evropskou unií.

V období září 2020 - prosinec 2021 probíhal na škole investiční projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015068 Neformální vzdělávání realizované Agro školou v obci Pozďatín. Projekt byl zaměřen na vybudování infrastruktury pro neformální vzdělávání žáků 2. stupňů ZŠ, středních škol, studentů vyšších odborných škol a vysokých škol v oblastech přírodních věd a agroenvironmentu. V rámci projektu došlo k vybavení přednáškové auly nábytkem, ICT technikou, pomůckami, vybudování skleníku, fóliovníku, nákupu zahradních pomůcek a zahradního domku. Projekt byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu,  v rámci  7. výzvy místní akční skupiny Oslavka, o.p.s. Celkové způsobilé náklady projektu činily 1 306 732 Kč. 


Partnerské základní školy

ZŠ Budišov 

ZŠ a MŠ Vladislav

ZŠ Ostopovice                                                         ZŠ a MŠ Předín                                ZŠ Oslavany                  

ZŠ Třebíč Týnská 8

ZŠ Třebíč, Benešova 585

Spolupracující střední školy a výzkumné instituty

Gymnázium Třebíč

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.                    Agroenviromentální výzkumný ústav  z.s                                                                                                                               Vladislav

                            OA, SZŠ a SOSOŠ Jihlava                                                                   Střední průmyslová škola Třebíč

Partnerské vysoké školy

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze