Projekty a partnerství

Soukromá střední škola zemědělská v období listopad 2016 až březen 2019 realizuje projekt výstavby školního statku v areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín. Projekt je financován z evropských zdrojů a státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu. Statek je tvořen částí živočišnou (stáj pro ovce a koně) a částí rostlinnou (fóliovník) a tvoří společně se skladem steliv, krmiva a zemědělské techniky tvořit jeden ucelený vzdělávací prostor-odbornou učebnu. Součástí jsou i související stavby inženýrských sítí, vsakovacích prvků, zeleň a obslužná komunikace. Statek také splňuje požadavky na konektivitu. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4 900 tis. Kč.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsme uspěli s žádostí o dotaci (finanční podpora z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR) v rámci projektu reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002789 Učebny pro rozvoj kompetencí žáků na Soukromé střední škole zemědělské. Hlavním cílem projektu byla výstavba nové budovy školy se čtyřmi odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a odborných zemědělských předmětů. Učebny byly vybaveny nábytkem, moderními IT technologiemi a kvalitními výukovými pomůckami (interaktivní tabule, měřicí přístroje, laboratorní pomůcky apod.). Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérovosti a konektivity v rámci celé budovy.

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015798 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POZĎATÍNĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provoz příměstských táborů pro předškolní a školní děti v lokalitě Pozďatína. Cílovou skupinou jsou rodiče, kterým projekt usnadní fungování či návrat na trh práce, rekvalifikaci či podnikání. Projekt je realizován v letech 2020 - 2022.Plakat_A3.pdf

Partnerské základní školy

ZŠ Budišov - příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Vladislav

ZŠ Třebíč Týnská 8

ZŠ Třebíč, Benešova 585

Spolupracující střední školy a výzkumné instituty

Gymnázium Třebíč

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Partnerské vysoké školy

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze