Aktivity

Adaptační kurzy

Pro nové žáky nastupující do 1. ročníku pořádáme pravidelně počátkem září třídenní adaptační kurz v AC Wilsonka u Dalešické přehrady.

Sportovní kurzy

V průběhu studia na naší škole absolvují žáci lyžařský (zimní) kurz a letní sportovní kurz. Tyto kurzy doplňují výuku tělesné výchovy.

Příměstské tábory

V měsících červenci a srpnu pořádáme pro děti do 15 let příměstské tábory, které jsou zaměřené na přírodovědné, zemědělské či sportovní aktivity. Tábory jsou realizovány v rámci projektu Evropské unie - Operační program Zaměstnanost. Jsme povinni přijmout především děti rodičů, kteří svým bydlištěm nebo zaměstnaností spadají do Místní akční skupiny Oslavka o.p.s.

Více info na zde: www.oslavka.cz/zakladni-udaje/uzemi-mas/ 

Jezdectví

Škola má navázanou spolupráci s jezdeckým klubem, který zajišťuje organizaci kroužku jezdectví v areálu školního statku.

Myslivost

Pro žáky zajišťujeme volnočasové vzdělávání v oblasti myslivosti. Zájemci mohou následně absolvovat také kurz vedoucí ke složení mysliveckých zkoušek.

Přírodovědný kroužek GLOBE

Mezi volnočasové aktivity patří také přírodovědný kroužek, který je zaměřen na poznávání přírody a naučení návykům péče o ni.

                          Rybářství 

Další volnočasovou aktivitou je velice oblíbený rybářský kroužek. Žáci jsou odborníkem vedeni k rybářským znalostem, společně jezdí na ryby,  pomáhají na výlovech, při vysazování plůdku ryb a zdokonalují své rybářské znalosti. 

Inovace výuky

Učitelé školy jsou pravidelně vzděláváni v moderních pedagogických postupech a implementují do výuky aktivizační a transferové nástroje.

Kariérové poradenství

Žáci jsou vedeni k vytváření vlastních portfolií a evidenci absolvované praxe. Tyto aktivity směřují k podpoře osobního i profesního rozvoje každého žáka.

Preventivní aktivity

V rámci naplňování minimálního preventivního programu školy absolvují žáci tematicky zaměřené besedy a exkurze.

Zemědělské exkurze

Spolupráce školy a zemědělských firem umožňuje našim žákům absolvování návštěv a stáží v nejmodernějších provozech.

Prezentace školy

Naše škola se pravidelně účastní veletrhů vzdělávání nejen v Kraji Vysočina, zemědělských soutěží a jiných přehlídek.

Doučování žáků

Žáci ohrožení neúspěchem v některém z předmětů mají možnost využívat doučování, které organizujeme pravidelně v českém a anglickém jazyce a matematice.

Akce pro veřejnost

V areálu školy organizujeme také akce pro širokou veřejnost. Vyhledávané jsou například tvorby adventních věnců.

Workshopy

Spolupráce školy s vysokými školami a vědeckými institucemi umožňuje organizaci workshopů pro laickou i odbornou veřejnost. 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

od 1. prosince 2023 v naší škole probíhá kurz pro mladé zemědělce. Jedná se o projekt mladých zemědělců, který je pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné  provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně obsluhy PC, popř. k výkonu zemědělských činností v pozici zaměstnance.