Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem 


Závěrečné zkoušky 2023/ 2024 - informace pro žáky

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá z 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelkou školy. Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitelka školy, resp. zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Obsah:

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

2. Obsah a forma závěrečné zkoušky, termíny

3. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

4. Opravné zkoušky

5. Informace o úhradě zdravotního pojištění

6. Do kdy jste žáky školy

 

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitelku školy o opakování ročníku

b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“:

- má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

 

  2. Obsah a forma závěrečné zkoušky

Společná ustanovení:

Závěrečná zkouška se skládá: z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku.

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut a ředitelem školy jsou pro ni stanovena 3 témata, z nichž si žák jedno zvolí. Výsledky písemné zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek. Čas pro volbu tématu je stanoven na 15 minut a bezprostředně předchází písemné zkoušce.

Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky. Hodnocení schvaluje příslušná komise. O schválení hodnocení písemné části zkoušky je vyhotoven písemný zápis.

Praktická zkouška – z odborných předmětů se koná před teoretickou zkouškou. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitelka školy. Pokud ředitelka školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na webové stránce školy. Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná komise.

Ústní zkouška – je teoretickou částí závěrečné zkoušky. Pro teoretickou ústní zkoušku stanoví ředitelka školy 20 – 30 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.


Závěrečné zkoušky termíny


Řádný termín ve školním roce 2023/2024


Opravné závěrečné zkoušky - Podzim 2024                                                                                            


3. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle následující stupnice prospěchu:

a) 1 – výborný

b) 2 – chvalitebný

c) 3 – dobrý

d) 4 – dostatečný

e) 5 – nedostatečný.

Celkové hodnocení ZZ (započítává se do něj klasifikace z jednotlivých zkoušek) provádí zkušební komise podle stupnice:

prospěl s vyznamenáním – průměrný prospěch žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 1,5.

prospěl – žák nemá u ZZ z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný

neprospěl – žák má u ZZ z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný.

Celkové hodnocení ZZ včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

 

4. Opravné zkoušky

Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.

Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.

 5. Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa

Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za vás zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku.

Do 5. září musíte splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo konají ZZ v září či později.

 

6. Do kdy jste žáky školy

Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně ZZ, přestává být žákem školy.

Nevykonal – li žák ZZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.


Bc. Martina Patáková

ředitelka školy