Závěrečné zkoušky

Model závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělávání kategorie H i E.

Závěrečná zkouška - zde

Základní informace o závěrečné zkoušce

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy MŠMT ze dne 29.1.2021. Nejdůležitější změny:

  • Závěrečnou zkoušku budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

  • Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu se prodlužuje do 31. srpna 2021.

  • Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy, tzn. praktická zkouška bude povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodne, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky.

  • Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut, tzv. že všem žákům se prodlužuje čas z původních 240 minut o 30 minut.

  • Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy.

  • Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání a související zkušební dokumentaci, která bude pro termín červen 2021 zveřejněna v březnu 2021.

  • Ředitel školy má možnost jednotné zadání a související zkušební dokumentaci adaptovat v nezbytně nutné míře v podmínkách školy, pokud k tomu jsou zvláštní důvody a to tak, aby zůstala zachována jejich podstata. Taková úprava může být nezbytná u praktické zkoušky, kdy ji nebude možné realizovat na pracovištích u zaměstnavatelů a bude muset být vykonána v podmínkách školního pracoviště.

  • Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.

Praktická zkouška - zde

Ředitelka školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou stanoven a liší se podle charakteru a potřeb oboru.

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechny témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru a škola jej musí respektovat. Minimální délka trvání praktické zkoušky je pět hodin. Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění koná žák praktickou zkoušku nejdéle tři dny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše sedm hodin.

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H.

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Ústní zkouška - zde

Ředitelka školy vybere z jednotného zadání 25 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. Na základě vybraných témat může škola stanovit tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulovat otázky, které mohou žáci dostat pro přípravu na závěrečné zkoušky. Otázky ze světa práce, které jsou součástí ústní zkoušky, jsou veřejně přístupné. - zde

Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce nejméně 15 minut (je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut).

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Organizace závěrečných zkoušek učebního oboru Zemědělec - farmář ve školním roce 2020/2021

Závěrečná zkouška bude složena z praktické a ústní zkoušky.

Termíny konání závěrečných zkoušek:

Praktická zkouška 3. června 2021

Ústní zkouška 10. června 2021