Závěrečné zkoušky

Model závěrečné zkoušky

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělávání kategorie H i E.

Základní informace o závěrečné zkoušce

Studium tříletých oborů je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška má 3 části - písemnou, praktickou a ústní, konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelkou školy. Závěrečnou zkoušku může konat jen žák, který úspěšně ukončil 3. ročník. Další termíny pro konání závěrečné zkoušky jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní škola před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. webové stránky školy www.agroskola.eu).

Písemná zkouška - zde

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Praktická zkouška - zde

Ředitelka školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou stanoven a liší se podle charakteru a potřeb oboru.

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechny témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru a škola jej musí respektovat. Minimální délka trvání praktické zkoušky je pět hodin. Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění koná žák praktickou zkoušku nejdéle tři dny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše sedm hodin.

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Ústní zkouška - zde

Ředitelka školy vybere z jednotného zadání 25 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. Na základě vybraných témat může škola stanovit tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulovat otázky, které mohou žáci dostat pro přípravu na závěrečné zkoušky. Otázky ze světa práce, které jsou součástí ústní zkoušky, jsou veřejně přístupné. - zde

Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce nejméně 15 minut (je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut).

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Organizace závěrečných zkoušek učebního oboru Zemědělec - farmář ve školním roce 2020/2021

Termíny konání závěrečných zkoušek ředitelka školy upřesní dle stávajících pokynů z MŠMT. Předpokládaný termín skládání závěrečných zkoušek je červen 2021.