Maturita

 Maturita 2023

Společná část MATURITA 2023

Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika

Nepovinné předměty jsou 2 (další cizí jazyk – AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, matematika nebo matematika rozšiřující)

Zkoušky společné části se konají formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a % vyjádřením úspěšnosti – na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části

Profilová část 2023

Povinné zkoušky – ČJL (písemná práce, ústní část), cizí jazyk (písemná práce a ústní část, pokud z tohoto jazyka student koná zkoušku ve společné části), dle RVP 2 případně 3 další profilové zkoušky

Nepovinné zkoušky - max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem. Jestliže student koná nepovinnou zkoušku z jazyka ve společné části, koná nepovinnou zkoušku i v profilové části

Informace o písemné práci, seznamu literárních děl, délce obhajoby maturitní práce, písemné a praktické zkoušky – p.uč. Jarmila Abrahamová. I v roce 2023 může ředitel umožnit nahrazení jedné povinné nebo jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem, pokud student koná v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Didaktický test ve společné části student koná vždy.

Harmonogram MATURITA 2023 NA NAŠÍ ŠKOLE

Slohové písemné práce – PONDĚLÍ 24.4. 2023 – Český jazyk (110MIN)

                                            ÚTERÝ 25.4.2023      - Anglický jazyk  (60MIN)

Didaktické testy - společné části 2.5. 2023 - Matematika od 8hodin .... 135 min  (8:15 - 10:30)  (na naší škole Matematika PUP  od 8 hodin .... 170min (8:15 - 11:05))

                                                                         Anglický jazyk od 13.30 ...40 min poslech + 70 zkouška (13:45 - 14:25, 14:35 - 15:45)

                                                                                                                    (na naší škole  Anglický jazyk PUP nekoná poslech -14:20 ... 140min  (14:35 -16:55)

                                                       3. 5. 2023 - Český jazyk a literatura od 8 hodin  ...85 min (8:15 -9:40) (na naší škole PUP od 8 hodin ....170min (8:15 - 11:05)

Svatý týden  -    út 9.5., st 10.5., čt 11.5., pá 12.5., po 15.5.2023 -   5 dnů

                                                                  

Profilová část maturity 16. 5. – 17. 5. 2023   

(v podzimním období didaktické testy 1. - 10. 9., profilová část 1. - 20. 9. 2023).

Do kdy se musíte přihlásit:

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince 2023! Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek stanovena do 26. června 2023.

Předměty společné části maturity:

ČJL- didaktický test trvá 85 minut, kromě psacích potřeb nejsou dovolené žádné pomůcky. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem.

Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky.

Anglický jazyk – didaktický test trvá 110 minut, dělí se na poslechovou část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem. Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky.

Matematika – didaktický test trvá 135 minut.

Kritéria hodnocení maturity

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Kritéria hodnocení společné části pro rok 2023 zveřejní MŠMT nejpozději do 31. 3. 2023.

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ. Výjimku mají maturanti, kteří byli ve školním roce 2020/21 studenty posledního ročníku a byl jim MŠMT navýšen počet opravných zkoušek a maturantům, kteří byli v daném roce přihlášeni k těmto zkouškám v jarním/podzimním termínu v rámci opravné nebo náhradní zkoušky. Podrobnosti zde.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté.

Co dělat v případě, že neuspějete ani u posledního opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

Jak se odvolat – přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení. Adresa pro zaslání: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Maturitní témata: 

Maturitní témata - Chovatelství - zde 

                                  Rostlinolékařství a pěstování rostlin - zde 

                                  Všeobecné zemědělství - zde 

Seznam literárních děl k ústní části MZ z českého jazyka a literatury - zde 

Témata k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka - zde 


Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - zde 

Kritéria hodnocení maturit - zde 

Kritéria hodnocení Zemědělského projektu maturitní práce s obhajobou  -zde 

Harmonogram MATURITA 2023-  zde 

Důležité odkazy : https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

                               https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku