Maturita

Model maturitní zkoušky - březen 2021

MŠMT při úpravách maturitní zkoušky (MZ) ve školním roce 2020/20212, přistoupilo k zohlednění odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s výrazným podílem vzdělávání distančním způsobem, ve kterém se pokračuje i ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. Vedle odlišných podmínek při teoretické výuce žáků v režimu distančního vzdělávání je potřeba také řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným omezením praktického vyučování. Cílem předchozích úprav bylo zohlednit předchozí situaci, změněné podmínky pro vzdělávání jak na straně žáků tak i pedagogů v loňském a letošním školním roce a zároveň dostát odpovídající úrovni zkoušek samotných, které jsou výstupními zkouškami uzavírajícími střední vzdělávání a které stvrzují požadovanou úroveň absolventů škol, jejich znalosti a dovednosti potřebné pro další studium nebo nástup do praxe, a to i s ohledem na zákonem ukotvené distanční vzdělávání, které uložilo povinnost školám toto vzdělávání poskytovat a povinnost žákům se tohoto vzdělávání účastnit dle § 184a školského zákona. V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021. - citace z dokumentu Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021.

Celý odkaz na dokument Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021 - zde

Společná část maturitní zkoušky

1. Změna harmonogramu MZ

Nově došlo ke změně harmonogramu, která spočívá v posunutí maturitních zkoušek jako celku dále v čase s tím, že termín jejich posunutí se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na začátku května 2021.

Konkrétní termíny jsou následující:

V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části MZ formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky s tím, že praktické zkoušky je možné na základě rozhodnutí ředitele školy realizovat až do 27. srpna 2021 (po předchozím doplnění praktického vyučování v průběhu měsíce července a srpna). Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 23. července 2021.

Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021.

Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

Maturitní zkouška se skládá se dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky vychází z platné legislativy - školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Profilová část maturitní zkoušky

1. Nově platí, že písemné práce a písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat od 19. dubna 2021.

2. Nově se upravuje zkušební období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek. Posunuje se období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího období od 16. května do 25. června – nově od 1. června do 23. července 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. Tyto termíny ředitel určí do 31. března 2021.

3. Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.

Toto pravidlo platí pouze:

- pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku,

- pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka).

Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku.

Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Maturitní zkouška 2021 - zde

Jak se připravit na maturitu z domova - zde

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky - zde

Společná část

Na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky doznal model maturitní zkoušky výrazných změn ve struktuře obou částí (společné a profilové).

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Pro žádný obor tedy není stanovena povinnost maturovat z matematiky. Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)" nebo „neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Přehled změn v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT

 • K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

 • Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7., 8. a 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky denní formy vzdělávání oborů vzdělání stanovených v opatření, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb.

 • Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyky 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.

 • V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou konat pouze formou ústní zkoušky. (dobrovolné). Toto pravidlo platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním termínu hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č., 135/2020 Sb. (tzn. nekonali písemné práce).

 • Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je prodlouženo do 23. července 2021. Praktické zkoušky se budou moci konat až do 27. srpna 2021. V podzimním zkušebním období je doba pro konání praktických zkoušek mimořádně prodloužena do 30. září 2021.

 • V jarním a podzimním zkušebním období 2021 může ředitel školy stanovit odlišný způsob konání praktických zkoušek, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení.

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 24., 25. a 26. května 2021:

Matematika 24. května 2021 od 8.00 hodin, časový limit 135 minut

Anglický jazyk 24. května 2021 od 13:30 hodin, časový limit 110 minut

Český jazyk a literatura 25. května 2021 od 8:00 hodin, časový limit 85 minut

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.

Profilová část

V profilové části žák skládá zkoušku z českého jazyka a literatury, a pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka - dobrovolně.

Dále profilovou zkoušku tvoří dvě nebo tři povinné zkoušky (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program).

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - ústní zkouška. Pro ústní zkoušku stanovuji seznam 75 literárních děl. Žák si připraví vlastní seznam 20 literárních děl pro ústní zkoušení a odevzdá ho do 30. dubna 2021 učiteli českého jazyka a literatury pro jarní zkušební termín a do 30. června 2021 pro podzimní zkušební termín. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Anglický jazyk

Anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební komisí. Pro ústní zkoušku stanovuji 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahující 3 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání (zemědělství). Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Povolenými pomůckami k přípravě jsou psací potřeby, mapy a překladové slovníky. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zveřejní MŠMT do 31. března 2021.

Přihlášky k maturitní zkoušce

Termíny pro podání přihlášky vedení školy:

 • do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební termín

 • do 25. června 2021 pro podzimní zkušební termín

 • ředitelka školy podá přihlášky na CERMAT do 15. prosince 2020

Maturitní zpravodaj CERMAT- zde

Organizace maturitní zkoušky pro Obor Rostlinolékařství ve školním roce 2020/2021

Termín konání ústních maturitních zkoušek - jarní termín: středa 2. června 2021

Profilová část maturitní zkoušky:

a) český jazyk a literatura - ústní zkouška (dobrovolně)

b) anglický jazyk - ústní zkouška (dobrovolně)

c) všeobecné zemědělství - ústní zkouška (povinně)

d) specializace dle zaměření - ústní zkouška: (povinně)

 • rostlinolékařství a pěstování rostlin

 • chov zvířat

 • ekonomika zemědělského podniku

e) zemědělský projekt - obhajoba maturitní práce (povinně)

Maturitní témata:

 1. profilová část - příprava 15 minut, 15 minut zkoušení

 • všeobecné zemědělství - zde

 • specializace:

 • rostlinolékařství a pěstování rostlin - zde

chov zvířat - zde

ekonomika zemědělského podniku - zde

 • zemědělský projekt - kritéria hodnocení - zde

 1. společná část - příprava 20 případně 15 minut, 15 minut zkoušení

 • anglický jazyk - zde

 • seznam literárních děl z českého jazyka a literatury - zde

 • kritéria výběru literárních děl - zde