Maturita

Model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá se dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky vychází z platné legislativy - školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkouška 2021 - zde

Společná část

Na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky doznal model maturitní zkoušky výrazných změn ve struktuře obou částí (společné a profilové).

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Pro žádný obor tedy není stanovena povinnost maturovat z matematiky. Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)" nebo „neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládající se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami profilové části.

Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.

Didaktický test z předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.

Profilová část

V profilové části žák skládá zkoušku z českého jazyka a literatury, a pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka.

Dále profilovou zkoušku tvoří dvě nebo tři povinné zkoušky (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program).

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - písemná práce. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.

Český jazyk a literatura - ústní zkouška. Pro ústní zkoušku stanovuji seznam 75 literárních děl. Žák si připraví vlastní seznam 20 literárních děl pro ústní zkoušení a odevzdá ho do 31. března 2021 učiteli českého jazyka a literatury pro jarní zkušební termín a do 30. června 2021 pro podzimní zkušební termín.

Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %.

Anglický jazyk

Anglický jazyk - písemná práce. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého text. Zadání písemné práce obsahuje dvě části, 1. část vytvoření textu v rozsahu 130 - 150 slov, 2. část vytvoření textu v rozsahu 70 - 80 slov. Písemná práce trvá 60 minut. Pro písemnou práci z anglického jazyka stanovuji 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje popis každé části zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Povolenými pomůckami k přípravě jsou psací potřeby a překladové slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

Anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební komisí. Pro ústní zkoušku stanovuji 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahující 3 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání (zemědělství). Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Povolenými pomůckami k přípravě jsou psací potřeby, mapy a překladové slovníky. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu anglický jazyk tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %.

Přihlášky k maturitní zkoušce

Termíny pro podání přihlášky vedení školy:

 • do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební termín

 • do 25. června 2021 pro podzimní zkušební termín

 • ředitelka školy podá přihlášky na CERMAT do 15. prosince 2020

Maturitní zpravodaj CERMAT- zde

Organizace maturitní zkoušky pro Obor Rostlinolékařství ve školním roce 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky:

a) český jazyk a literatura - písemná práce + ústní zkouška

b) anglický jazyk - písemná práce + ústní zkouška

c) všeobecné zemědělství - ústní zkouška

d) specializace dle zaměření - ústní zkouška:

 • rostlinolékařství a pěstování rostlin

 • chov zvířat

 • ekonomika zemědělského podniku

e) zemědělský projekt - obhajoba maturitní práce

Maturitní témata:

 1. profilová část - příprava 15 minut, 15 minut zkoušení

 • všeobecné zemědělství - zde

 • specializace:

 • rostlinolékařství a pěstování rostlin - zde

chov zvířat - zde

ekonomika zemědělského podniku - zde

 • zemědělský projekt - kritéria hodnocení - zde

 1. společná část - příprava 15 minut, 15 minut zkoušení

 • anglický jazyk - zde

 • seznam literárních děl z českého jazyka a literatury - zde

 • kritéria výběru literárních děl - zde