Maturita

Maturitní zkoušky 2024

Legislativní rámec

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2023/2024 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. 

I. Zkoušky složené ze společné a profilové části (Pozn.:Podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušek z ČJL a AJ je splnění DT).

Český jazyk a literatura, anglický jazyk, matematika : Didaktický test (společná část)  Termín: 2. - 3. května 2024                                      Český jazyk a literatura:                                                  Písemná práce (profilová část)   Termín: 22. dubna 2024                                       Anglický jazyk:                                                                 Písemná práce (profilová část)   Termín: 23. dubna 2024                                 Ústní zkouška (profilová část) - Český jazyk a literatura, anglický jazyk, Chov zvířat, Rostlinolékařství a pěstování rostlin, Všeobecné zemědělství, Zemědělský projekt                                   Termín: 20. - 21. května 2024

Svatý týden - 13. 5. - 17. 5. 2024 

Do kdy se musíte přihlásit:

Přihlášku  - zde je nutno podat řediteli školy do 1. prosince 2024! Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek stanovena do 25. června 2024.


Předměty společné části maturity:

ČJL - didaktický test

ČJL - písemná práce 

ČJL - ústní zkouška
Žák odevzdá  Žákovský seznam vybraných literárních děl sestavený z aktuálního školního seznamu literárních děl (viz Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL) dle platných kritérií pro sestavení vlastního seznamu do 31. března 2024 vyučující ČJL


Anglický jazyk – didaktický 

Anglický jazyk - písemná práce 

Anglický jazyk - ústní zkouška

Zkoušku z cizího jazyka si lze nahradit jazykovým certifikátem v profilové (školní) části maturity. Pokud si žák zvolí angličtinu ve společné (státní) části maturity, píše didaktický test připravený CERMATem a v profilové (školní) části si písemnou práci a ústní zkoušku nahradí jazykovým certifikátem. Dokládá společně s žádostí o uznání certifikátu.


Matematika – didaktický test 


Ústní zkouška (profilová část) - Český jazyk a literatura, anglický jazyk, Chov zvířat, Rostlinolékařství a pěstování rostlin, Všeobecné zemědělství, Zemědělský projekt                                                                                                                                                                                                                                           -  - -  žák vybírá 1 z 25 témat                                                                                                                                                                                                                                               - zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru                                                                                                                                                                                                       - - .- - příprava na zkoušku trvá 15 minut, ústní zkoušení max. 15 minut                                                                                                                                                                              -  žák je hodnocen známkou

Kritéria hodnocení maturity                                                                                                                                                                                                                                         Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Kritéria hodnocení společné části pro rok 2024 zveřejní MŠMT nejpozději do 31. 3. 2024.

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ. 

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté.

Co dělat v případě, že neuspějete ani u posledního opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

Jak se odvolat – přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení. Adresa pro zaslání: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Maturitní témata:                                                                                                                          

Maturitní témata - Chov zvířat zde 

                                  Rostlinolékařství a pěstování rostlin zde 

                                  Všeobecné zemědělství zde 

Seznam literárních děl k ústní části MZ z českého jazyka a literatury -  zde 

Témata k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka  zde 


Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury 

Kritéria hodnocení maturit 

Kritéria hodnocení Zemědělského projektu maturitní práce s obhajobou  

Důležité odkazy : https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

                               https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku