Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy rozhodla o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na maturitní obor Rostlinolékařství.

K dispozici jsou dvě volná místa.

Vyhlášení 2. kola - zde

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo - zde

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Chovatelství - zde

Rostlinolékařství - zde

Zemědělec-farmář - zde

Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu se neposílá, rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu se odešle doporučeným dopisem spolu s informací o možnosti odvolání a řešení případného přijetí v rámci autoremedury.

Nepřijatým uchazečům nabízíme osobní setkání ve čtvrtek 20. května od 8:00 - 16:00 hodin, kde je možné si vysvětlit postup při případném odvolání a další varianty řešení v případě zájmu o studium na naší škole. Termín je možné si telefonicky domluvit i na jiný den.

Termín odevzdání zápisových lístků na AGRO škole: nejpozději do 2. června 2021

V červnu proběhne informační schůzka pro zákonné zástupce a nastupující žáky do prvního ročníku, přesný datum a hodina bude upřesněna.


Testování uchazečů na maturitní obory Rostlinolékařství a Chovatelství

Součástí kritérií přijímacího řízení na maturitní obory na AGRO škole je i osobní pohovor s uchazečem, který je součástí školní přijímací zkoušky.

Pohovor by měl proběhnout buď prezenční (osobní) nebo distanční formou: 5. a 11. května 2021. Rozpis uchazečů na dny a hodiny, forma konání bude uchazečům zaslán nejpozději 5 dní před konáním zkoušky.

Pokud bude povolena osobní přítomnost uchazeče na pohovoru, musí se škola řídit zákonnými opatřeními MZČR.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření k osobní přítomnosti uchazečů o střední vzdělávání. Je zde uveden mj. požadavek:

" Osobě, která je uchazečem o střední vzdělání, se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo preventivního RT-PCR testu provedených ve škole, které si provedl sám v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále uvedeno jinak."

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení, podrobit se testování ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad (v posledních 7 dnech).

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

Pokud uchazeč nepředloží doklad nebo se nenechá testovat ve střední školy, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

V případě nejasností se neváhejte na nás obrátit mailem nebo telefonicky.

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory - zde

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory - zde

Motivační dopis pro maturitní i učební obory - zde

Přihláška - zde

Návod na vyplnění přihlášky - zde

Děkujeme všem zájemcům o studium za doručení přihlášky. Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici dne 19. května 2021 na webových stránkách školy a na dveřích budovy školy.

Školní přijímací zkouška se koná formou pohovoru se žáky a proběhne buď prezenční nebo on-line formou (distanční formou). Bude upřesněno v pozvánce, která by měla být doručena uchazečům 5 dnů před konáním zkoušky.

Termíny konání:

1. řádný termín 5. května 2021

2. řádný termín 11. května 2021

Pro všechny uchazeče o studium byla založena FB skupina, kde budeme pro vás aktualizovat důležité informace. Odkaz - zde

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro všechny obory: středa 19. května 2021

Zápisové lístky - MŠMT prodloužilo termín pro odevzdání zápisových lístků na střední školy. Odkaz - zde

Na základní škole si žáci mohou vyzvednout zápisový lístek do 30. dubna 2021.

Termín odevzdání zápisových lístků na AGRO škole: nejpozději do 2. června 2021 buď osobně nebo doporučeným dopisem.