Přijímací řízení


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nabízené obory na Soukromé střední škole zemědělské s.r.o.:Název oboru Počet přijímaných Jednotná přijímací zkouška Lékařské potvrzení

a) maturitní obor

41-04-M/01 Rostlinolékařství 9 ano ano

41-43-M/02 Chovatelství 5 ano ano

b) učební obor

41-51-H/01 Zemědělec-farmář 10 ne ano

Termín podání přihlášek

Přihlášku spolu se zápisovým lístkem si žák vyzvedne na své základní škole!

Přihlášku uchazeč odevzdá pro 1. kolo přijímacího řízení maturitních oborů nejpozději do 1. března 2023 v kanceláři naší školy osobně nebo zašle poštou (datum razítka pošty nejpozději 1. března 2023, DOPORUČENĚ). Na přihlášce uvede nejvýše dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Na tiskopisech obou přihlášek ke vzdělávání uvádí uchazeč obě zvolené školy ve stejném pořadí.

Přihlášku podává i uchazeč do učebního oboru, který je bez přijímacího řízení - stejným způsobem.

Uchazeč koná zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

Důležité náležitosti na přihlášce:

· název a adresa školy: Soukromá střední škola zemědělská s.r.o., Pozďatín 83, 675 03 Pozďatín

· obor vzdělání:

41-04-M/01 Rostlinolékařství

41-43-M/02 Chovatelství

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

· osobní údaje a termín zkoušky

· podpis zákonného zástupce a uchazeče

· emailovou adresu zákonného zástupce

· známky ověřené základní školou

· potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu

Formulář přihlášky ke studiu - zde

Pokud má žák specifické vzdělávací potřeby potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnou, doloží toto společně s přihláškou (dokládají všechny obory). Zájemcům o maturitní obory pak může být navýšen čas zkoušky.

Ředitelka školy zašle uchazeči pozvánku nejdéle 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky, společně s pozváním k pohovorům, které jsou na naší škole součástí přijetí ke studiu. (viz kritéria)

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se skládá se ze dvou písemných testů : z českého jazyka a literatury (v rozsahu 60min) a z matematiky (v rozsahu 70min) a je povinná pouze pro zájemce o maturitní obory.

Termíny jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka

Řádný termín:

1. termín 13. dubna 2023

2. termín 14. dubna 2023

Náhradní termíny:

1. termín 10. května 2023

2. termín 11. května 2023

V náhradním termínu bude moci vykonat přijímací zkoušku uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl dostavit ke zkoušce v řádném termínu a svoji neúčast omluvil nejpozději do tří pracovních dnů (stejný termín zkoušky na jiné škole není důvodem).

Součástí přijímacího řízení pro všechny nabízené obory je pohovor, který se v naší škole uskuteční :

pro uchazeče maturitních oborů - středa 19.dubna 2023 a čtvrtek 20.dubna 2023 od 8h

pro uchazeče o učební obor - pondělí 24.dubna 2023 od 8h ( výsledky budou zveřejněny do 26.dubna 2023)

Přesné časy zašleme v pozvánkách.

Kritéria přijímacího řízení na maturitní obory - zde

Kritéria přijímacího řízení pro učební obor - zde

Výsledky přijímacích zkoušek

Na webových stránkách školy www.agroskola.eu a na budově školy ředitelka zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1.kole a zveřejní výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků z CERMATU - od pátku 28. dubna 2023 do úterý 2.května 2023.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto den běží lhůta pro odvolání o přijetí.

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se tak k podkladům rozhodnutí.

· Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem. Přijatým žákům se rozhodnutí o přijetí nevydává. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datum oznámení rozhodnutí o přijetí.

· Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Doporučuji osobní vyzvednutí s možností konzultace dalších možností postupu, např. formulaci odvolání. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se nepřijatí žáci nedostaví osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 5 pracovních dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet třídenní lhůta pro podání odvolání (pracovní dny). Odvolání doručte osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy.

V pátek 28. dubna 2023 od 14h do 17h a v úterý 2.května 2023 od 8h do 15h budeme k dispozici rodičům a žákům k řešení situace v případě nepřijetí žáka ke studiu.


Zápisový lístek

Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek osobně ve škole nebo zašlou ve stejné lhůtě doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2023 žákem školy.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám pak tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem nebo telefonicky (info@agroskola.eu nebo 604 223 860). Uvolní tím místo dalším uchazečům, kteří čekají na přijetí.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na www.cermat.cz.

Pokud všichni přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek, mohou být nepřijatí uchazeči následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.