Povinné informace

Tato stránka obsahuje povinně zveřejňované údaje podle Vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Právnická osoba Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. byla do Obchodního rejstříku zapsána ke dni 30. 8. 2016. Jejím jediným společníkem je Lukáš Krejčí, který je společně s Bc. Martinou Patákovou jejím jednatelem.

V září 2015 byla na Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina podána žádost o zápis právnické osoby Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. do Rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem školy je Lukáš Krejčí. Žádost byla schválena Radou Kraje Vysočina v listopadu 2015 a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následně rozhodlo k 10. 5. 2016 provést zápis subjektu Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. do Rejstříku škol a školských zařízení s umožněným zahájením vzdělávací činnosti od 1. 9. 2016.

Důvodem založení nové soukromé střední školy zemědělské byla vize umožnění kvalitní přípravy žáků středních škol na praxi v zemědělské profesi.

3. Organizační struktura 

V čele školy stojí ředitelka školy, kterou je Bc. Martina Patáková

Podřízenými zaměstnanci jsou zvlášť pedagogičtí pracovníci a zvlášť nepedagogičtí pracovníci.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Pozďatín 83, 675 03

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Pozďatín 83, 675 03

4.3 Úřední hodiny: Po-Pá 7.00 - 15.00

4.4 Telefonní čísla:  +420 604 223 860(ředitelka školy), zástupce ředitelky 725 444 401,  733 611 651 

4.5 Čísla faxu: není používán

4.6 Adresa internetové stránky: www.agroskola.eu

4.7 Adresa e-podatelny: info@agroskola.eu 

4.8 Další elektronické adresy: ID datové schránky n3z8bk2

5. Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu 6555592/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

6. IČ

043 56 217

7. DIČ

Neplátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentu (zakladatelská listina, výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

8.2 Rozpočet (je součástí výročních zpráv)

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) zasílejte na e-mailovou adresu info@agroskola.eu nebo prostřednictvím datové schránky - ID n3z8bk2.

10. Příjem žádostí

Pro příjem žádostí či stížností, předkládání návrhů, podnětů či jiných dožádání anebo obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob se obracejte na oprávněné osoby, kterými jsou Martina Patáková, Lukáš Krejčí .

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání zřizovateli školy či školské radě, a to prostřednictvím ředitelky školy a do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

12. Formuláře

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících

14.2 Vydané právní předpisy: v tuto chvíli nejsou vydané žádné právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: úhrada za poskytování informací vychází z poptávaného rozsahu jejich poskytnutí a budou sděleny předem

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí: žádná usnesení nejsou k dispozici

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: není relevantní

16.2 Výhradní licence: není relevantní

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.