Ustanovení školské rady

S účinností od 1. srpna 2017 byla na škole ustanovena školská rada. Ta je složena z 6 členů, přičemž po 2 jsou jmenováni ředitelkou školy, po 2 jsou voleni z řad zástupců pedagogických pracovníků školy a po 2 jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Ředitelka školy jmenovala do školské rady:

Lubomíra Krejčího a Ing. Radka Kružíka

Pedagogičtí pracovníci školy zvolili ze svého středu do školské rady:

Ing. Jana Dobrovolného a Mgr. Barboru Zemanovou, Ph.D.

Zletilí žáci a zákonní zástupci zletilých žáků školy zvolili ze svého středu do školské rady:

Jitku Kurtinovou a Aleše Urubka

Uspěli jsme v dotačních grantech

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. podávala v listopadu loňského roku žádosti o dotace na přístavbu budovy školy a výstavbu areálu školního statku. Obě žádosti dopadly úspěšné a v posledních dnech jsme se dozvěděli o získání dotace na tyto projekty. 

V dohledné době bude dostavěna budova školy s 2 odbornými učebnami pro výuku přírodovědných a zemědělských předmětů, jazyková učebna a chemická laboratoř. Součástí projektu je i nákup moderních pomůcek pro výuku cizích jazyků, biologie, chemie a fyziky. Předpokládaná hodnota celého projektu je 16,2 mil. Kč a budova by měla být k dispozici ještě v průběhu školního roku 2017/2018.

Areál školního statku bude obsahovat skleník, foliovník, stáj pro skot, ovce a koně, sklad techniky a krmiva a včelín. Předpokládaná hodnota tohoto projektu jsou 4,2 mil. Kč.

 

  

Stránky